BRAND ProductsSALONOFFERS/PROMOTIONSMY ACCOUNTSALON SUPPORTABOUTCUSTOMER SERVICES


ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า และอัตราค่าจัดส่งสินค้าในประเทศไทย


ประเภทบริการจัดส่งสินค้า ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า ค่าจัดส่งสินค้า
Kerry Express
  • จัดส่งสินค้าระหว่างเวลา 09:00-17:00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ชำระค่าสินค้าก่อน 12:00 น. วันจันทร์-ศุกร์ สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2 วันทำการ
  • ชำระค่าสินค้าระหว่าง วันเสาร์-อาทิตย์ สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันพุธ
50 บาท
จัดส่งฟรี! (เมื่อมียอดสั่งซื้อมากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป)
  • จัดส่งสินค้าระหว่างเวลา 09:00-17:00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ชำระค่าสินค้าก่อน 12:00 น. วันจันทร์-ศุกร์ สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 2 วันทำการ
  • ชำระค่าสินค้าระหว่าง วันเสาร์-อาทิตย์ สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันพุธ
ฟรี


ข้อมูลสำคัญ

  • Salon’s Secret Co., Ltd. อาจจะต้องมีการยืนยันรายละเอียดลูกค้า กับทางธนาคารเจ้าของบัตร (ในกรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต) อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ จะพยายามให้เกิดความล่าช้าน้อยที่สุดเพื่อความสะดวกของลูกค้า
  • ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าข้างต้น จะเริ่มนับเมื่อมีคำสั่งซื้อ และมีการชำระค่าสินค้าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รวมไปถึงระยะเวลาดำเนินการ 24 ชม. ในการตรวจสอบคำสั่งซื้อ และการจัดส่งสินค้าออกจากคลังสินค้า ลูกค้าโปรดทราบ ในช่วงระเวลาจัดรายการโปรโมชั่น/ลดราคา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 48 ชม.
  • หากพัสดุไม่สามารถส่งถึงผู้รับได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมโดย Salon’s Secret Co., Ltd. ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ Salon Secret Co., Ltd.


บริการจัดส่งสินค้าฟรี และส่วนลดต่างๆ

ในบางโอกาส www.salonssecret.com มอบช่วงเวลาพิเศษให้กับลูกค้าคนพิเศษทุกท่าน โดยจัดโปรโมชั่นให้บริการจัดส่งสินค้าฟรี และ/หรือส่วนลดพิเศษในระยะเวลาจำกัด ลูกค้าสามารถรับข่าวสาร และโปรโมชั่นต่างๆ ได้โดยตรงทางอีเมลล์ เพียงแค่ ลงทะเบียน กับเรา


การรับประกันสินค้า

Salon’s Secret Co., Ltd. มีการรับประกันพัสดุสูญหายก่อนถึงมือลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าหรือบุคคลใดๆ เซ็นรับสินค้าแล้ว ถือเป็นอันสิ้นสุดการรับประกันพัสดุสูญหายโดย Salon’s Secret Co., Ltd. และในกรณีลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจรับสินค้าให้เรียบร้อย หากพบบรรจุภัณฑ์แตกร้าว หรือไม่ตรงตามที่ระบุ ลูกค้าต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางบริษัทฯ ทราบภายใน 3 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า หากพ้นกำหนดนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า และถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าทั้งหมดไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และกรณีผู้ซื้อมีการเปิดใช้สินค้าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับพิจารณา


สีทาเล็บ รับประกันเปลี่ยนสินค้า 3 เดือน / เครื่องใช้ไฟฟ้า รับประกันซ่อม 1 ปี / สินค้าอื่นๆ หลังจาก 3 วัน ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี ทั้งนี้ การรับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
      CUSTOMER SERVICE -------------------------------------

      Delivery
      Payment & Offers
      Return & Refunds
      Contact Us

              
OUR SERVICES -----------------------------------

สมัครสมาชิก / Register
เป็นตัวแทนขายสินค้ากับ Salon's Secret
ร่วมงานกับเรา


HOW TO CONTACT US -------------------------------

   +66 (0) 2 023 6295, +66 (0) 9 3246 6199
   (Mon-Fri: 10am-7pm / Sat-Sun: Closed)
   
customercare@salonssecret.com

 

      

  @salonssecret         salonssecret          salonssecret


W W W . S A L O N S S E C R E T . C O M
 
  
view